Tilsyn

Det valgte, eksterne tilsyn

Tilsynet med skolen varetages af en tilsynsførende, der vælges af forældrene for 2 år ad gangen. Den tilsynsførende må ikke være en del af forældrekredsen. Den tilsynsførende evaluerer kvaliteten i skolens undervisning i alle fag samt elevforsømmelser. Valget af den tilsynsførende finder sted ved forældrekredsmødet/generalforsamlingen.

Den forældrevalgte tilsynsførende fører tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Den valgte tilsynsførendes tilsyn udmøntes på følgende måde:

  • Gennemgang af læseplaner for fagene dansk, regning/matematik og engelsk. Udarbejdelse af en skriftlig årsrapport efter skoleårets afslutning. Rapporten indeholder tilsynsførendes redegørelse i forbindelse med ovenstående samt en vurdering af, om elevernes standpunkt står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.
  • Rapporten sendes til skolens bestyrelse og lægges ud på skolens hjemmeside.
  • Typisk vil den tilsynsførende aflægge beretning ved skolens generalforsamling.

Ved generalforsamlingen den 19. april 2023 blev Anne-Marie Markussen valgt som tilsynsførende fra skoleåret 01.08.2023, i 2 år.

Herunder følger ordlyden af tilsynsplanen for Brændstrup kristne Friskole, tilsynsrapporten findes her:  Tilsynserklæring 2022-23

Skolens tilsyn

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler m.v., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Se planen her: Evaluering og opfølgningsplan.

Forældrekredsens tilsyn.

Dette tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

  • Klasseforældremøder i efteråret, hvor der redegøres for målet med undervisningen i det pågældende skoleår, klassens sociale liv drøftes endvidere.
  • Skole-hjemsamtaler i november og igen om foråret, hvor elevens udbytte af undervisningen er i fokus. Den enkelte elevs trivsel og samspil med klassen drøftes endvidere.
  • Invitation til deltagelse i 3-4 årlige ”åbenthusdage” på skolen. Her oplever forældre, hvordan den daglige undervisning foregår.
  • Ved besøg på skolen i undervisningstiden.  Alle forældre er hjertelig velkomne på skolen, og drøfte skolemæssige forhold med såvel skoleleder som lærere. Ved at orientere sig i de blade, mail og skolens hjemmeside som foreligger.
  • Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. sept. 2013