• Seneste nyt

  21/02/2019: Vi søger ny lærer

  Job Annonce 

  21/02/2019: Uge 9

  8. kl. er i København fra tirsdag til torsdag i uge 9. De har fri om fredagen. Onsdag den 6. marts er der Galla aften for

  14/12/2015: Link til Intranet

  www.intranet.easyiqcloud.dk

 • Adresse

  Ramsherred 13, Brændstrup
  6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51
 • Vedtægter

  §1 Hjemsted

  Stk. 1. Brændstrup kristne Friskole er en selvejende institution i tilknytning til Luthersk Missionsforening i Sønderjylland med hjemsted i Rødding Kommune, Sønderjyllands Amtskommune.

  Stk. 2. Skolen drives med samme formål og på samme grundlag – jævnfør §§ 2 og 3 – som øvrige friskoler i tilknytning til Luthersk Missionsforening i Sønderjylland.

  Stk. 3. Skolen er oprettet den 1. august 1978 af en kreds af forældre og andre interesserede og drives af denne skolekreds.

  § 2 Formål

  Stk. 1. Institutionens formål er at drive kristen friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private skoler m.v.

  Stk. 2. I samarbejde med forældrene skal skolen ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig undervisning give børnene almennyttige kundskaber. Dette skal ske under former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.

  Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, idet der lægges vægt på god disciplin, orden og opførsel og kræves respekt for opstillede normer og krav, samt fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden.

  Stk. 4. Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens budskab og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

  Stk. 5. På grundlag af bibelens syn på mennesket som Guds skabning skal skolen med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af en sand kristen livsførelse.

  § 3 Grundlag

  Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning:

  Stk. 1. at hele bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

  Stk. 2. at den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i bibelen.

  Stk. 3. at al sand forståelse af bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som alene åbenbares ved Helligånden igennem bibelen.

  Stk. 4. at Guds ord, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvunget får mulighed for personligt at tilegne sig dette til tro.

  § 4 Forældrekreds

  Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på sit vedtægtsmæssige formål og grundlag, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.

  Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Stk. 3. Forældrekredsen vælger for højst 4 år ad gangen en person uden for forældrekredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

  Stk. 4. Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de fag, der er nævnt i stk. 3, og om undervisningen i fagene står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i “Lov om friskoler og private grundskoler”.

  Stk. 5.  Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen hvert år inden udgangen af juni. Mødedatoen meddeles forældrene senest fire uger før denne. Skolebestyrelsen indklader skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 6.  På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene to medlemmer til skolebestyrelsen. Begge de valgte medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

  Stk. 7.  Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

  • valg af dirigent og referent
  • valg af to forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
  • valg af en eller flere tilsynsførende (mindst hvert 4. år)

  Stemmeret har forældre til børn på skolen.

  Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer, jf. §8, stk. 4.

  Stk. 8. Bestlutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forældrekredsmødet er beslutningedygtigt uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med ved valg af de 2 forældrerepræsentanter og ved valg af den/de tilsynsførende.

  Stk. 9.  Over det på forældrekredsmødet passerede tages der referat. Referatet godkendes og underskrives af mødeleder, som herefter aflevere eller sender det til skolelederen inden for 14 dage.

  § 5 Skolekreds.

  Stk. 1. Skolekredsen er efter ansøgning til skolebestyrelsen åben for forældre og andre, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at man er indforstået med aktivt at ville drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens formål og grundlag, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3, og at man efter evne er villig til at deltage i dens økonmomiske opretholdelse.

  Stk. 2.  Medlemsskab af skolekredsen kan ophæves af skolebestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Skolebestyrelsen kan ligeledes ophæve medlemskabet, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

  Stk. 3.  Skolebestyrelsen fastsætter kontigent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økomomiske forpligtelser.

  Stk. 4.  Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolekredsmøde at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Stk. 5.  Ordinært skolekredsmøde afholdes på skolen hvert år inden udgangen af april. Mødedatoen meddeles skolekredsens medlemmer senest 4 uger før denne. Skolebestyrelsen indklader skriftligt skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 6.  Sammen med indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

  • Valg af dirigent og referent
  • Skolebestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab til orientering
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

  Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde, skal skriftligt være skolebstyrelsen i hænde senest tre uger før mødets afholdelse.

  Stk. 7.  Ekstraodinært skolekredsmøde afholdes, hvis skolebestyrelsen ønsker det. Ekstraordinært skolekredsmøde skal afholdes, såfremt tre skolebestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af skolekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen 14 dage før mødets afholdelse.

  Stk. 8.  Bestlutninger på skolekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skolekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt.

  Stk. 9. Over det på skolekredsmødet passerede tages der referat. Referatet underskrives af mødets dirigent og afleveres eller sendes til skolens leder inden 14 dage.

  § 6. Skolens drift

  Stk 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., ved eventuelle bidrag fra skolekredsen samt ved gaver.

  Stk. 2.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

  Stk. 3.  Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.

  Stk. 4.  Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

   § 7. Skolebestyrelsens sammensætning

  Stk 1.  Skolebestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf mindst de tre skal være medlemmer af skolekredsen, og mindst to medlemmer skal være forældre til børn på skolen. Skolebestyrelsens medlemmer vælges således:

  To medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valgperioden er 2 år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

  Tre medlemmer vælges af afdelingsbestyrelsen for Luthersk Missionsforening, Sønderjylland. Valgperioden er 2 år. Valget sker samme sted med et medlem årligt. I lige år vælges 2 medlemmer. Valget sker efter samråd mellem Luthersk Missionsforening i Sønderjylland og den siddende skolebestyrelse. Når afdelingsbestyrelsen for Luthersk Missionsforening i Sønderjylland vælger personer til skolebestyrelsen, skal valget ske i overensstemmelse med habilitetsreglerne i § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Personer, der sidder i bestyrelsen for Luthersk Missionsforening i Sønderjylland, kan ikke vælges til skolebestyrelsen.

  Stk. 2.  Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst én suppleant. Ved eventuel supplering af skolebestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst to forældrerepræsentanter i bestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt skolebestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af  og blandt forældrene.

  Stk. 3.  Skolebestrelsen er bundet af skolens vedtægter og skal handle loyalt og i overensstemmelse med dem. Et skolebestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig varsel, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af skolebestyrelsen. Jf. lovens § 5, stk. 6 og vedtægtsbekendtgørelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

  Stk. 4.  De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af skolebestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

  Stk. 5.  Skolebestyrelsen bør så vidt muligt have en afblanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør lov om ligestilling af kvinder og mænd.

  Stk. 6.  Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af skolebestyrelsen, og kan kun deltage i valg af skolebestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

  Stk. 7.  Skolebestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af skolebestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. Skolebestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsemedlem.

  Stk. 8.  Skolebestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

  Stk 9.  Skolens leder deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen kan skolebestyrelsen suspendere skolederens mødedeltagelse.

  § 8 Skolebestyrelsens opgaver

  Stk 1.  Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Skolebestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Skolens leder har over for Undervisningsministereiet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

  Stk. 2.  Skolebestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen og størrelsen af det kontingent, der betales for medlemskab af skolekredsen, samt træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Skolebestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål, som skolebestyrelsen selv ønsker at træffe bestlugning om.

  Stk. 3.  Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

  Stk. 4.  Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

  Stk. 5. Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. I samråd med skolelederen asætter og afskediger skolebestyrelsen andet fastansat pædagogisk personale.

  Stk. 6. Skolebestyrelsen vælger revisor, og skolebestyrelsen har ansvaret for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt efter gældende regler.

  Stk. 7.  Skolebestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

  Stk. 8.  Skolebestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overenstemmelse med gældende regler og at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Årsregnskabets udarbejdelse, revison og afslutning skal være afsluttet senest 31/3. Alle skolebestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af skolebestyrelsen.

  Stk. 9.  Skolebestyrelsen fastsætter de næremere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til kendskab til budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre af skolebestyrelsen godkendte dokumenter. Skolebestyrelsen kan også tildele retten til andre. Skolebestyrelsen kan fassætte nærmere regler for retten til indstigt i skolens forhold.  Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

   § 9. Skolebestyrelsens arbejde

  Stk 1.  Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

  Stk. 2.  Skolebestyrelsen valger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

  Stk. 3.  Formanden indkalder mødedeltagere til skolebestyrelsens møder og giver forinden møderne de pågældne underretning om, hvikle sager, der vil komme til behandling på mødet. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og skolebestyrelsen træffer besltuning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

  Stk. 4.  Et skolebestyrelsemedlem, skolelederen, skolens ansatte samt den eller de valgte tilsynsførende er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er alle ovennævnte parter omfattet af de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning.

  Stk. 5.  Skolebestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert skolebestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

  Stk. 6.  Skolebestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

  § 10. Teningsret

  Stk. 1.  Skolen tegnes enten af skolebestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med skolebestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

  Stk. 2.  Til køb, salg og pantæning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

  § 11. Vedtægtsændring

  Stk 1.  Vedtægternes §§ 2 og 3 samt § 11 stk. 1 kan kun ændres, hvis der er enstemmighed herom i skolebestyrelsen og ved fuldtalligt fremmøde af bestyrelsen.

  Stk. 2.  Øvrige ændringer kan ske, når skolebestyrelsens medlemmer ved fuldtalligt fremmøde af bestyrelsen godkender det med 4/5 majoritet.

  § 12. Nedlæggelse

  Stk. 1.  Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålbestemmelsen, skal den nedlægges.

  Stk. 2.  Beslutning om nedlæggelse træffes af skolebestyrelsen med 4/5 majoritet på to på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem de to skolebestyrelsesmøder skal skolekredsens medlemmer indkaldes til skolekredsmøde med minst 14 dages varsel. Bestyrelsens beslutning om at nedlægge skolen forelægges skolekredsen til høring.

  Stk. 3.  Det påhviler skolebestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om skolebestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor.

  Stk. 4.  Det påhviler skolebestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverene er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af skolebestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

  Stk. 5.  Det påhviler den siddende skolebestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overenstemmelse med vedtægten.

  Stk. 6.  Skolebestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse vmed vedtægterne.

  Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke det omfang hvor det vil stride mod andre økonomsike rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

  § 13. Godkendelsen

  Stk 1.  Skolens vedtægt samt vedtægstændringer skal godkendes af Undervisningsministereiet for så vidt angår bestemmelser om skolens bestyrelse og økomomiske forhold.

  Stk. 2.  Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter for Brændstrup kristne Friskole, godkendt af Undervisningsministseriet den 28. okt. 1997.

  Således vedtaget af skolens bestyrelse den 20. marts 2007 og den 27. marts 2007. Godkendt af Undervisningsministeriet den 14. juni 2007.

   

   

   

   

  Brændstrup Kristne Friskole – Ramsherred 13, Brændstrup – 6630 Rødding – Tlf: 74 82 25 51 – Email: [email protected]